ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Hatályos: 2023. január 23. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban az MTSZ) által szervezett és mindenkor megrendezésre kerülő Gerecse50 Túraverseny (a továbbiakban Rendezvény) tekintetében határozza meg

 • a nevezésre, valamint az MTSZ és a nevezéseket megvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket;
 • a látogatók Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, illetőleg az MTSZ és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Az ÁSZF rendelkezéseinek változásai dőlt betűvel kerülnek jelölésre a szövegben.

Abban a nem várt esetben, ha a Rendezvény az eredeti honlapon meghirdetett időpontban az MTSZ-től független, az MTSZ-nek nem felróható ok miatt nem kerül megtartásra, úgy a Rendezvény új időpontban megtartásra kerül, amely új időpontról az MTSZ tájékoztatja az érintetteket.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. AZ MTSZ ADATAI

Az MTSZ teljes neve: Magyar Természetjáró Szövetség
Az MTSZ székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Az MTSz nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Az MTSz nyilvántartási száma: 01-02-0000049
Az MTSz adószáma: 19001511-2-42

B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Rendezvény: az MTSZ által szervezésre és megrendezésre kerülő Gerecse50 Túraverseny. A Rendezvény aktuális időpontja a Rendezvény honlapján kerül közzétételre.
 2. Termék: az MTSZ-től, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog.
 3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az MTSZ vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényen vagy ahhoz kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
 4. Nevezés: az MTSZ által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.
 5. Rajtlap: papír alapon letölthető, a Gerecse50 Teljesítménytúrán való indulásra jogosít.
 6. Regisztrált felhasználó: az a természetes személy, aki a www.Gerecse50.hu honlapon regisztrál.
 7. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Nevező és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
 8. Nevező: nevezéssel rendelkező természetes személy, aki a Gerecser50 túraverseny keretében meghirdetésre kerülő bármely túraversenyen részt vesz.
 9. Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
 10. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki a Gerecse50 Túraversenyen anélkül vesz részt, hogy a részvételre jogcíme lenne.
 11. Közreműködő: az MTSZ – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
 12. Szerződéses partner: adott Rendezvényen az MTSZ-szel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.
 13. Harmadik személyek: az MTSZ-en és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

C. AZ ÁSZF HATÁLYA / AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az MTSZ-re, valamint a Nevezőkre és Látogatókra, Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. Az MTSZ és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MTSZ a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az MTSZ által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. A módosítások a Rendezvény honlapján történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek.
 4. A Nevezés megvásárlásával, a Nevezés megvásárlójától különböző nevező (rajtlap birtokos) személy a nevezés/rajlap megszerzésével a rajtlap átvételével/letöltésével illetve a Látogató a Rendezvény területére történő belépéssel a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Nevezés közvetlen megvásárlója – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Nevezés átruházásakor az Nevezőt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

II. NEVEZÉS/RAJTLAP VÁSÁRLÁS

1. Nevezés / Rajtlap

A Nevezés megvásárlását követően a Rajtlap testesíti meg a Nevezés nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. Az MTSZ a regisztrált felhasználó részére értékesíti Gerecse50 Túraverseny valamely teljesítménytúráján való indulásra jogosító Nevezést, amelyet a Rajtlap testesít meg, , amely jogviszony a Nevezések ellenértékének megfizetésével és a Rajtlapok MTSZ általi rendelkezésre bocsátásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Nevezést megvásárló – amennyiben a Nevezés folytán előállított Rajtlap az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Rajtlapot jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző induló arra válik jogosulttá, hogy a Gerecse50 Túraverseny valamely teljesítménytúráján (amelyre a Rajtlapja szól) elinduljon.

2. Vásárlási folyamat

A Gerecse 50 Túraverseny valamely teljesítménytúrájára a Nevezést kizárólag elektronikus úton lehet vásárolni, a www.gerecse50.hu weboldalon.

Az online vásárlás lehetőségét az MTSZ saját online értékesítési felületén keresztül nyújtja, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően az MTSZ visszaigazoló e-mailt küld, és ez követően tudja a Nevezés(eket) megvásárló a Rajtlapokat kitölteni. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a Nevezéseket megvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, de a fizetés sikeresen megtörtént, úgy Rajtlapok a Nevezéseket megvásárló profilján keresztül is kitölthető.

Lehetőség van a Nevezések átruházására, a Nevezést megvásárló regisztrációval létrehozott profilján keresztül. A Nevező profiljában az „átadás” funkciónval ruházhatóak át a Nevezések. Az „átadás” funkción keresztül annak az e-mail címét szükséges megadni, akiknek a Nevezést a nevezés megvásárlója át kívánja ruházni. A Nevezést átvevő a megadott e-mail címére e-mail üzenetet kap, amelyben szereplő linkre kattintva veszi át az átruházott nevezéseket. A Nevezést átvevőnek a Rajtlapok kitöltéséhez – amely a túraversenyen való indulásra jogosít – a www.gerecse50.hu honlapon regisztrálnia kell.

Az induló felelőssége, az hogy a Rajtlap rendelkezésre állása, és megfelelő formában történő bemutatása. A Gerecse50 Teljesítménytúra bármely túraversenyén való indulás feltétel a Rajtlap bemutatása. Rajtlap nélkül a túrversenyeken nem lehet elindulni.

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Nevezést megvásárlókat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Nevezés értékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az MTSZ kizárja a Nevezések visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való visszatérítését. Abban az esetben, ha a Rendezvény nem az MTSZ-nek felróható okból az eredetitől eltérő más időpontban kerül megtartásra, úgy a Nevezések átruházására van lehetőség a fentiek szerint.

3. Szavatosság, felelősségi kérdések

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen olyan Termékek és Szolgáltatások (pl. ruhatár) is megvásárolhatók, igénybevehetőek, amelyeket nem az MTSZ vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az MTSZ-el szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az MTSZ általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az MTSZ nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az MTSZ kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MTSZ nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik. Az MTSZ különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN

1. A jogviszony jellege

Az MTSZ a Fogyasztó részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint a Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Nevező vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Rajtlapot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvényen a programokat az MTSZ nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) az MTSZ nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok között alakul.

2. A Rendezvény területére történő belépés

Belépéskor a Látogató és a Résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában a Rendezvény Házirendjének.

Az MTSZ a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket a Rendezvény Házirendjében foglaltak szerint a helyszínen korlátozza.

A Rendezvény területére az MTSZ által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

A 14. életévüket be nem töltött személyek a Rendezvényre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetését az MTSZ bármikor megtilthatja. Az MTSZ felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3. Magatartási szabályok a Rendezvény területén

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek az MTSZ, valamint az MTSZ-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az MTSZ, valamint az MTSZ-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MTSZ kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – az MTSZ előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

4. Biztonság

A Rendezvény területén az MTSZ megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

5. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

6. Szavatosság és felelősségi kérdések

Az MTSZ szavatolja, hogy a Nevezők a Rajtlap birtokában indulni tudnak az adott túraversenyen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját az MTSZ jogosult egyoldalúan módosítani (így az MTSZ kifejezetten fenntartja magának a programváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Az MTSZ kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az MTSZ felelőssége kizárt.

A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a vele a Rendezvényen részt vevő 18 év alatti személyek, vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az MTSZ, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

Az MTSZ kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az MTSZ bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. Az MTSZ a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató a rendezvény területét a zárást követően haladéktalanul köteles elhagyni, és ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén.

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szankciók

Az MTSZ a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját a Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó / Résztvevő / Látogató a Rendezvényt köteles elhagyni.

2. Védjegyek és szerzői jogok

Az MTSZ weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az MTSZ, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az MTSZ, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Az MTSZ korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó a Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

3. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az MTSZ hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az MTSZ nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

4. Záró rendelkezések

Az MTSZ jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.

Budapest, 2023. január 23.